Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Det är den som har funktionsnedsättningen som ska söka bidraget. Kontakta din kommun för att söka bidraget eller för att få mer information om vilka villkor du ska uppfylla. Du ska helst söka bidraget innan du ändrar något i din bostad. Du kan få bidrag för din permanenta bostad men inte för en sommarstuga.

Du kan få bidrag för att anpassa eller komplettera så kallade fasta funktioner i din bostad,
Du får inte bidrag för möbler eller vanliga lampor. Du får inte heller bidrag om du istället kan få hjälp av ett hjälpmedel från regionen eller kommunen.

Om du äger eller hyr din bostad tillsammans med någon måste den personen godkänna att du söker bidraget. Din hyresvärd eller bostadsrättsförening behöver också godkänna att du söker bidraget.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Bidrag ges inte för att rusta upp bostäder som inte uppfyller dagens bostadsstandardförhållanden.

Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller också särskilda regler. Det kan då vara svårare att få bidrag.

Om du bor i ett särskilt boende som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan du inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för anpassningar där.

Kommunens beslut om bostadsanpassning kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen med överklagandet ska skickas till kommunen och ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Kommunen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten. I överklagandet bör du ange varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.

Mer information hittar du i Boverkets handbok om bostadsanpassning; Boverkets Handbok

Kontakt:
Maria Karlsson
Bostadsanpassningshandläggare
Miljö- och byggförvaltningen
Mönsterås kommun

Telefon: 0499-171 46
Kontakta Maria Karlsson